Skip to the content

Billund BioRefinery viser vejen frem for miljø og eksport

Demonstrationsprojektet Fremtidens Renseanlæg har via stærke resultater og meget stor international interesse vist værdien af dansk clean tech og potentialet for udviklingsprojekter med støtte fra MUDP-fonden.

Fremtidens Renseanlæg blev officielt indviet i dag, men har i løbet af sin fireårige udviklingsperiode allerede vist sin værdi som fyrtårnsprojekt. De miljømæssige resultater har været endnu bedre end forventet, og den internationale interesse er meget markant. De første kontrakter på eksport af de bæredygtige teknologier er allerede på plads, fulgt af en stærk og interessant pipeline af projekter.

"Billund BioRefinery har på ganske kort tid vist sin værdi på eksportmarkederne. Det er et fremtidens renseanlæg, der renser bedre, har et lavere energiforbrug og som udnytter ressourcerne i spildevandet mere end andre. Danmark har en stigende eksport af danske vandløsninger. Det skal vi dyrke og udvikle, så Danmark kan være med til at løse nogle af verdens miljøudfordringer samtidig med, at vi skaber danske arbejdspladser," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som selv besøgte anlægget i foråret 2016 for at få et personligt førstehåndsindtryk.

Projektet har på ganske kort tid bevist sin værdi på eksportmarkederne med de første kontrakter i hus på to anlæg til Sydkorea og flere interessante samarbejder på vej.

"Billund BioRefinery har bragt os i dialog med kundeemner over hele verden, som rummer nogle meget interessante muligheder – ikke bare for os, men for hele den danske miljøeksport. På den hjemlige front har projektet også vist, at veletablerede og effektive danske renseanlæg kan opgraderes til energiproducenter med endnu større grad af ressourcegenvinding og bidrag til cirkulær økonomi." fortæller adm. direktør Leif Bentsen fra miljøvirksomheden Krüger der i tæt samarbejde med Billund Vand har udviklet Billund BioRefinery.

Efter nøgleteknologien ExelysTM blev sat i drift, er alle forventninger til energiproduktion, rensegrader og reduktion af restprodukter til bortskaffelse mere end indfriet. Energioverskuddet sendes ud til el- og fjernevarmenettet og gavner lokalsamfundet, slam til bortskaffelse reduceres kraftigt, og den samlede mængde udledte næringsstoffer til recipienter reduceres med ca. 60 pct.

I hele projektperioden har der været en markant interesse for at besøge anlægget, som har taget imod ca. 1600 besøgende fra Danmark og ca. 800 fra udlandet. Hertil kommer flere tusinde deltagere på internationale konferencer, hvor Billund BioRefinery er blevet inviteret verden rundt for at præsentere projektet. Interessen fortsætter usvækket, f.eks. med deltagelse på to konferencer i USA og ved Stockholm Waterweek til efteråret. Og det er vel at mærke besøg, hvor Billund BioRefinery ikke banker på som sælgere, men opfordres til at deltage på arrangørernes regning.

Anerkendelsen har også vist sig i form af en række hæderspriser, som f.eks. Svend Aukens miljøpris, EU Miljøprisen og Global Water Awards. Det sker i stor udstrækning i anerkendelse af visionerne bag projektet og den målrettede ambition om at omdanne affaldsstrømme til værdifulde ressourcer.

Ambitionen er i høj grad lykkedes i kraft af et velfungerende offentligt-privat partnerskab, hvor fælles mål og afstemte spilleregler har bidraget til et succesfuldt projekt.

”Med modellen ville vi fra start skabe en fælles identitet i projektet. Vi gjorde meget ud af at lade nøglemedarbejdere fra Krüger og Billund Vand lære hinanden at kende. Målet var ikke bare at skabe et teknologisk fyrtårnsprojekt, men at udvikle det med det størst muligt udbytte til gavn for alle parter”, siger adm. direktør Ole P. Johnsen.

Billund BioRefinery kombinerer en lang række teknologier på en unik måde, så der bl.a. bruges langt mindre energi til spildevandsrensning. Samtidig er det rensede spildevand langt renere end lovens krav, der hentes langt mere energi ud af spildevand og affald, og mængden af restproduktet slam reduceres og forfines til en lugtfri, let håndtérbar og meget effektiv organisk gødning for landbruget.

98 pct. af alt spildevand og kildesorteret madaffald bliver nu genanvendt i Billund, hvilket er helt unikt på verdensplan og skaber et helt nyt syn på, at spildevand/affald i dag må betragtes som værdifulde ressourcer.

Se video fra indvielse her

Se video fra Åbent Hus

Fakta om Billund BioRefinery

  • Energiproduktionen er steget med 60 pct. fra ca. 8,6 mio kWh til ca. 14 mio kWh om året. Billund BioRefinery er dermed nu nettoeksportør af CO2-neutral energi til el- og fjernvarme

  • Kapaciteten til rensning af f.eks. kvælstof er øget med 35.000 PE ved hjælp af teknologien Anitamox. Det giver renseanlægget en stor ekstra kapacitet til fremtidige tilslutninger

  • Udledningen af næringsstoffer fra anlægget er allerede nu reduceret med knap 60 pct. Med alle teknologier fuldt indfaset, svarer det f.eks. til sparet udledning af 12 ton ren kvælstof

  • Den unikke danske teknologi, EXELYS med termisk hydrolyse er hovedbidragsyder til den store vækst i energiproduktionen, og slammængden, som behandles i EXELYS, reduceres samtidigt med 30-40 pct.

  • Indholdet af kvælstof og fosfor i den organiske gødning er forøget ca. 18 pct. og den absolutte mængde af miljøfremmede stoffer er 30 pct. lavere

  • Et anlæg med store perspektiver for dansk miljøeksport og et udstillingsvindue for de førende danske kompetencer indenfor spildevandsbehandling og miljøteknologi med besøg af foreløbig 787 internationale fagfolk og politikere og 1.585 danske gæster

  • Projektet startede i 2013 og indvies 8. juni 2017